Όροι Συμμετοχής σε Οργανωμένη Εκδρομή

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996,κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού/οργανωμένης εκδρομής, και τις πληροφορίες, πριν συμμετέχετε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια/εκδρομές μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι/εκδρομή του τουριστικού γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού/εκδρομής και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)

Είμαστε Γραφείο Γενικού Τουρισμού με την Επωνυμία «Pravlis Travel», με έδρα τη Μύρινα Λήμνου, οδός Αρτέμιδος 3 , και με αριθμό μητρώου ΕΟΤ 0364Ε0000054201. Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών και επίσης διοργανώνουμε και διαθέτουμε ταξιδιωτικά προγράμματα -αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, οδικά ή συνδυασμό αυτών- για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ (ΠΕΛΑΤΗΣ)

Είσαστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας ομάδα, σύλλογο, εταιρία κλπ. Η συμμετοχή σας σε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει λάβει γνώση και αποδέχεται το πρόγραμμα της εκδρομής, όπως αυτό περιγράφεται στο έντυπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, το οποίο έλαβε. Ο υπογράφων συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν προσηκόντως τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση.

2. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ, πρέπει να ενημερώσει εγγράφως, εντός 7 ημερών από την επιστροφή του, τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ για τυχόν απoκατάσταση της ηθικής βλάβης εξ υπαιτιότητας του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ΄άτομο βασικής τιμής της εκδρομής προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. 339/1996.

3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ για οποιοδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ δεσμεύει τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από τον ίδιο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις του ΠΩΛΗΤΗ που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και δεν γεννούν αξίωση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ έναντι αυτού.

4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρομών (αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά τουριστικά γραφεία κ.λ.π.) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος, ήτοι φορέων στους οποίους ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ασκεί άμεσο έλεγχο, κατά συνέπεια δεν είναι υπαίτιος σε περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς. Η εκ του νόμου ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για πράξεις και παραλείψεις των ανωτέρω τρίτων παρόχων υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 2.

5. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Οι αεροπορικές εταιρίες επιφυλάσσονται πάντοτε του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά κακές καιρικές συνθήκες, βλάβη αεροσκάφους κλπ.). Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της  αεροπορικής εταιρίας και του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις charter) ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών συμβάσεων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μεταφορά με αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις ανώτερες των 8 ωρών τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής μεταφοράς. Επιτρέπεται μια αποσκευή, μέχρι βάρους  είκοσι κιλών για κάθε συμμετέχοντα, όπως συνήθως ζητούν οι αεροπορικές εταιρίες. Εκτός από αυτή κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να κρατά και μία χειραποσκευή  βάρους 5 έως 10 κιλών (ανάλογα με την αεροπορική εταιρία) στις μετακινήσεις του, και διαστάσεων κατά τα οριζόμενα στους ειδικούς όρους της κάθε αεροπορικής εταιρίας. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ  στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.

6. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η ναυτιλιακή εταιρία με την οποία συνεργάζεται ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ και των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών. Σε περιπτώσεις που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί από υπαιτιότητα της Εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.  Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή ώρας αναχώρησης του πλοίου, αλλαγή πλοίου ή και ακύρωση του απόπλου συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας (ενδεικτικά κακές καιρικές συνθήκες, απαγορευτικό απόπλου, απεργία της ναυτικής ομοσπονδίας κλπ.). Οι όροι που αφορούν την έκδοση και ακύρωση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, την απώλεια αυτών, τη διαδικασία επιβίβασης και τους κανονισμούς μεταφοράς αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της  ακτοπλοϊκής εταιρίας και του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Ως εκ τούτου δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ για ζημία, ή απώλεια αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ  στρέφονται απευθείας κατά της ναυτιλιακής εταιρίας ,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας.

7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ καταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις όμως εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, (ενδεικτικά, απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, απεργίες Π.Ν.Ο., ναυτεργατών, ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κλπ., ακύρωση πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρίες, καθυστέρηση ακτοπλοϊκών δρομολογίων κ.λ.π.) καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών των αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής , είτε κατά τη διάρκεια της.

Πριν την αναχώρηση , ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο στο πρόγραμμα της εκδρομής που έχει λάβει ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει τις εξής επιλογές:

Α) Να δεχθεί την αλλαγή

Β) Να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει εφόσον η αλλαγή είναι ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή , όπως τελικά διαμορφώνεται , μη ενδιαφέρουσα γι αυτόν,(πχ. Ακύρωση ενός από τους περισσότερους προορισμούς). Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα της προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μιας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) ή όταν λόγω ανωτέρας βίας (ενδεικτικά έκτακτες καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα , η αλλαγή ημερομηνίας είναι επιβεβλημένη, ωστόσο είναι πλέον απρόσφορη για τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Στην περίπτωση αυτή Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ επιστρέφει τα χρήματα που έχει καταβάλει ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων,(οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα, προκαταβολές για την κράτηση εισιτηρίων δωματίων κ.λ.π.) χωρίς αυτός να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης κατά του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για μη εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.

Γ) να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς  τιμής ή ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντας επιπλέον τη διαφορά τιμής. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται και η προηγούμενη υπό στοιχείο Β.

Εφόσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 4, 1β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει γι αυτήν τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλεια του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος ,όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων, πολέμους, αναταραχές απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.) να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές , όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (πχ. Επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορικά, επιβαρύνουν τους ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, εφόσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους. Για τις αλαλγές αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ εφόσον είναι μη ουσιώδεις και δε μειώνουν σημαντικά το περιεχόμενο και το ενδιαφέρον της εκδρομής (πχ. Μεταφορά σε άλλο ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση ή αλλαγή χρόνου μιας εκ των περισσοτέρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.) Για τις ουσιώδεις μεταβολές για τις οποίες θα εδύνατο να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα και ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, η ευθύνη αυτή περιορίζεται κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει πριν την αναχώρηση μια εκδρομή, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία και για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ το ποσό των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων,(οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα, προκαταβολές για την κράτηση εισιτηρίων, δωματίων κ.λ.π.) χωρίς αυτός να έχει οποιαδήποτε αξίωση περαιτέρω αποζημίωσης. Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ.) η ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ περιορίζεται στον επαναπατρισμό του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς άλλη ευθύνη επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης. Επίσης μια εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί εξαιτίας μη συμπλήρωσης του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (ο οποίος διαφοροποιείται ανά εκδρομή). Στην περίπτωση αυτή ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω ΠΩΛΗΤΗ, η άνω ενημέρωση θα γίνει προς τον ΠΩΛΗΤΗ ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ αντιστοίχου αξίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ: Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή στην εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ πρέπει ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ να αποδεχτεί/υπογράψει την παρούσα σύμβαση πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής και να καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό της προκαταβολής για το ταξίδι. Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται από το γραφείο μας και είναι διαφορετικό για κάθε εκδρομή. Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται το αργότερο 7 ημέρες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής ειδάλλως ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διάταξης περί ακυρώσεως της εκδρομής από το ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε εκδρομή καταβάλλοντας σε λογαριασμό του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ το ποσό της ελάχιστης προκαταβολής και αποστέλλοντας ταυτόχρονα μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την παρούσα σύμβαση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

10.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ: Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. Εάν η ακύρωση γίνεται μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση επιβαρύνεται ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  με 30,00 ευρώ/άτομο για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 14 ημέρες πριν την εκδρομή παρακρατείται κατ΄άτομο το 50% της αξίας της εκδρομής, ως ποινική ρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Εαν γίνει μέχρι 7 ημέρες προ της αναχωρήσεως της εκδρομής , ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ παρακρατεί το 70% της αξίας της εκδρομής και εάν γίνει την τελευταία εβδομάδα, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δικαιούται να παρακρατήσει το σύνολο της αξίας της εκδρομής, επίσης ως ποινική ρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία του. Οι παρακρατήσεις αυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της εκδρομής (π.χ. ενδεικτικά λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμη και ανωτέρα βία). Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο, αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληροί τους απαραίτητους όρους που απαιτούνται για το ταξίδι (συναίνεση στους όρους συμμετοχής, πιθανή επιβάρυνση των εξόδων εκχώρησης λόγω αλλαγής των εισιτηρίων, αποδοχή της εκχώρησης από λοιπούς φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχείο κ.λ.π.). Στην ανωτέρω περίπτωση ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ οφείλει να ενημερώσει το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον ΠΩΛΗΤΗ 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικότερα όταν πρόκειται για θαλάσσια μεταφορά, η προθεσμία για την ανωτέρω εκχώρηση ανέρχεται σε 10 ημέρες.

11. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΑ: Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως στις 14.00 και παραμένουν στη διάθεση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο έχουν σχεδιαστεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι στην ουσία ένα δίκλινο με πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για τα τετράκλινα δωμάτια. Στα τρίκλινα και τα τετράκλινα δωμάτια ο χώρος είναι αισθητά περιορισμένος. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδοχείων η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2*=τουριστική κατηγορία, 3*=Β’ κατηγορία, 4*=Α΄κατηγορία, 5*=Λουξ κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ξενοδοχεία της αυτής κατηγορίας να παρουσιάζουν διαφορές στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Υποχρέωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργία του, της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Όλα τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ διαθέτουν τη νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίο βρίσκεται. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δύναται, χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ να αλλάζει το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει αυτός σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος όμως να εξασφαλίσει ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας.

12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο , έχει καλύψει την ευθύνη της ασφάλισης απέναντι στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ για ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ για τυχόν αξιώσεις του από τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης του ταξιδιού καθώς και για σωματική βλάβη σε περίπτωση θανάτου ή ατυχήματος καθώς και για υλικές ζημίες με ανώτατο όριο ευθύνης το συνολικό καλυπτόμενο ποσό των 300.000 ευρώ για περισσότερα από ένα ατυχήματα που τυχόν θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστικού συμβολαίου, αθροιστικά για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, καθώς και για την επιστροφή χρημάτων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευση της, συνάπτοντας την υπ΄αριθμ. 22.118338 σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης με την ασφαλιστική εταιρία INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. O ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δύναται κατά την κρίση του να καλύψει με δικές του δαπάνες και σε εταιρία της επιλογής του τους κινδύνους οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παραπάνω ασφαλιστική σύμβαση.

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: Συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι συνεπάγεται ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους οργανωτές (συνοδοί). Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ προς το πρόγραμμα του ταξιδίου, τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών. Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ  έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται κατά περίπτωση (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά, ταυτότητα κ.λ.π.) προκειμένου να συμμετάσχει σε μια εκδρομή, ανάλογα με τον προορισμό του. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι κάτοχος ξένου διαβατηρίου, πρέπει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως. Την τήρηση των διατυπώσεων που θέτει κάθε κράτος για την σε αυτό είσοδο αλλοδαπών οφείλει να την ικανοποιήσει με δική του πρωτοβουλία ο κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής  κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Η φύλαξη, καθ΄ολη τη διάρκεια της εκδρομής πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη, ενώ οφείλει επίσης να προσέρχεται την ακριβή ώρα των αναχωρήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα). Σε διαφορετική περίπτωση ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς τον συγκεκριμένο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ σεβόμενος τους λοιπούς εκδρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, αν χάσει κάποια εκδήλωση της εκδρομής, ενώ επιπλέον επιβαρύνεται από τα όποια επιπλέον έξοδα προέκυψαν (πχ.μίσθωση ταξί). 

14. ΤΙΜΕΣ: Η τιμή πώλησης μιας εκδρομής έχει υπολογισθεί, παίρνοντας ως βάση τις τιμές των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδοχείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την κατάρτιση του προγράμματος. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αυξομειώσει τις τιμές έως 20 ημέρες πριν την αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων, αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου αριθμού συμμετοχών κ.λπ.. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αύξηση των τιμών αυτών ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα, είτε να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, άνευ οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, είτε να συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες τιμές. Στις τιμές των εκδρομών του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές εκδομές και ό,τι άλλο αναφέρεται ειδικά στο πρόγραμμα της εκδρομής που λαμβάνει ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο εκάστοτε έντυπο πρόγραμμα.

15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει με τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως, που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης.

16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΟι ιδιαίτερες  επιθυμίες του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ αποτελούν αίτημα του προς τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και δεν γεννούν αξίωση σε βάρος του παρά μόνον αν τις αποδεχθεί εγγράφως. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ προβεί σε εξόφληση της εκδρομής πριν λάβει την έγγραφη επιβεβαίωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιθυμιών τους, συνεπάγεται ότι η μη εκπλήρωση όλων ή μέρους αυτών δεν αποτελεί λόγο μη συμμετοχής του στην εκδρομή.

17. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η παρούσα σύμβαση εφόσον καταρτίζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήματα του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ , υπογράφεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελευταίου. Εάν καταρτισθεί σε γραφείο διαμεσολαβούντος ΠΩΛΗΤΗ, υπογράφεται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και έχει έναντι αυτών πλήρη ισχύ ανεξαρτήτως της υπογραφής της από το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της κράτησης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυτού γίνεται με ανεξάρτητο έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ. Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δηλώσει συμμετοχή στην εκάστοτε εκδρομή μέσω της απευθείας φόρμας κράτησης της Ιστοσελίδας του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την παρούσα πριν την εξόφληση.